Pro povinné

Pokud jste obdrželi usnesení o nařízení exekuce nebo exekuční příkaz a chcete-li se s exekucí vypořádat s co nejmenším finančním dopadem, postupujte podle níže uvedených instrukcí:

1/ Bezodkladně kontaktujte exekutorský úřad, a to buď telefonicky na čísle: 326 736 952 anebo e-mailem na adrese: podatelna@exekutormlboleslav.cz.

 Volejte pouze v úředních hodinách!

Při kontaktu uveďte své jméno, příjmení a spisovou značku exekuční věci (např. 080 EX 127/09).

2/ Máte-li dostatek finančních prostředků, uhraďte přímo exekutorskému úřadu neprodleně svůj dluh včetně příslušenství a nákladů exekuce.

V případě, že nemáte k dispozici dostatek finančních prostředků, snažte se dohodnout na přijatelné formě splátek. Včas a řádně plňte dohodnuté splátky. Nemůžete-li dostát sjednané splátce vždy a včas se omluvte.

V případě nedodržení splátek je přistoupeno, bez dalšího upozornění, k dalším exekučním úkonům, s čímž je spojen další nárůst nákladů exekuce.

3/ Zdržujete-li se na jiné adrese, než na které máte evidován svůj trvalý pobyt, sdělte adresu, na kterou je Vám možno doručovat písemnosti.

Včas přebírejte veškeré zásilky, řiďte se poučeními exekutora nebo soudu a vždy reagujte na výzvy v písemnostech obsažené.

4/ Pokud se domníváte, že pohledávka je po Vás vymáhána neoprávněně, informujte o tom, vedle podání opravných prostředků k soudu, také exekutorský úřad. Svá tvrzení doložte příslušnými listinami, např. stvrzenkami či výpisy prokazujícími zaplacení dluhu apod.

5/ Nepožadujte osobní kontakt s exekutorem; exekutor jednotlivé případy nezná ani nevyřizuje. Vyřizování exekučních případů je v kompetenci příslušných zaměstnanců exekutorského úřadu.

6/ Při telefonické, písemné i osobní komunikaci dodržujte zásady slušnosti a zdvořilého chování.

V případě verbálního útoku či výhružek bude telefonní hovor neprodleně ukončen a věc bude postoupena orgánům činným v trestním řízení.

Osoby, které se budou chovat hrubě či urážlivě a osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek budou vykázány z prostor exekutorského úřadu a věc bude postoupena orgánům činným v trestním řízení.

7/ Mějte na paměti, že:

  • aktivní a seriozní spolupráce a komunikace s exekutorským úřadem je základem pro klidný a rychlý průběh exekuce s co nejmenšími důsledky pro Vaši osobu
  • exekutor vykonává exekuční činnost na základě usnesení soudu o nařízení exekuce a nemá k dispozici informace předcházející nařízení exekuce
  • exekutor není oprávněn rozhodovat o prominutí dluhu či jeho části
  • exekutor je veřejný činitel a osoby ohrožující výkon jeho pravomoci mohou být stíhány pro trestný čin podle § 155 trestního zákona (útok na veřejného činitele).