Pro oprávněné

Jste-li věřitel a máte-li vykonatelný exekuční titul – rozsudek, platební rozkaz, trestní příkaz, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis – a dlužník nesplnil dobrovolně to, co mu bylo exekučním titulem uloženo, můžete zvolit pro vymáhání své pohledávky exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb. prostřednictvím našeho exekutorského úřadu.

Každý exekutor je oprávněn vykonávat exekuce po celém území České republiky. Stejně tak náš exekutorský úřad; nicméně s ohledem na rychlost a efektivitu exekučního řízení preferujeme zejména exekuce v regionu Středočeského kraje, Prahy, Severních a Východních Čechách. Na žádost věřitele (oprávněného) jsme připraveni provést exekuci i ve vzdálenějších regionech. 

Před vlastním podáním návrhu na exekuci je vhodné zvážit, zda pohledávka formálně přiznaná exekučním titulem je fakticky vymahatelná. V této souvislosti doporučujeme kontaktovat náš exekutorský úřad za účelem posouzení Vašeho případu. Jsme schopni alespoň rámcově posoudit předpokládanou úspěšnost a odhadnout náklady spojené s provedením exekuce.

Je v zájmu věřitele (oprávněného), aby označil veškerý majetek dlužníka (povinného), který je mu znám a poskytl exekutorovi informace a všech skutečnostech, které by mohly průběh exekuce urychlit (např. informace o místě pobytu povinného).

Mějte na paměti, že:

  • nevlastní-li dlužník (povinný) žádný majetek (movitý či nemovitý) a nemá-li pravidelný a legální zdroj příjmů (např. mzdu nebo důchod), je pravděpodobné, že exekuce nebude úspěšná, neboť „kde nic není, tam ani exekutor nebere“
  •  je-li exekuce pro nedostatek majetku dlužníka (povinného) neúspěšná, hradí náklady exekuce věřitel (oprávněný)



Návrh na nařízení exekuce se podává u exekutora, kterého si oprávněný zvolí.

V návrhu musí být označen exekutor s uvedením jeho sídla, oprávněný, povinný, exekuční titul, povinnost, která má být vymožena, údaj o tom, zda a v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil a příp. další důkazy; návrh musí být datován a podepsán.

K návrhu je třeba přiložit originál či úředně ověřenou kopii exekučního titulu s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti. V případě notářského či exekutorského zápisu je třeba přiložit stejnopis zápisu.

Za podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí soudní poplatek.

Soud nařídí exekuci do 15ti dnů od doručení žádosti exekutora o nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením.

Náš exekutorský úřad je připraven Vám poskytnout právní pomoc při sepsání návrhu na nařízení exekuce.

Domníváte-li se, že je ve Vašich silách si sepsat návrh na nařízení exekuce sami, můžete využít náš vzorový návrh.

Konkrétní podmínky provedení exekuce sjednáváme ve smlouvě o provedení exekuce.