Exekuční činnost

I. Exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb. soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu) se zahajuje na návrh oprávněného, který oprávněný podává u exekutora.

II. V návrhu musí být označen exekutor, s uvedením jeho sídla, oprávněný, povinný, exekuční titul (který musí být k návrhu připojen v originálu nebo úředně ověřené kopii), povinnost, která má být vymožena, údaj o tom, zda a v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil a příp. další důkazy; návrh musí být datován a podepsán.

III. Exekučním titulem může být:

a)    vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, soudem schválený smír, trestní příkaz),b)    vykonatelný rozhodčí nález,c)    notářský nebo exekutorský zápis se svolením dlužníka k vykonatelnosti,d)    vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy nebo samosprávy (platební výměr, výkaz nedoplatků, smír schválený příslušným orgánem),e)    vykonatelné rozhodnutí ve věci nemocenského pojištění nebo sociálního zabezpečení,f)     jiné vykonatelné rozhodnutí či schválený smír, jejichž výkon zákon připouští.

IV. Exekutor, kterému došel návrh oprávněného, předloží návrh spolu s exekučním titulem do 15 dnů soudu a požádá soud o udělení pověření k vedení exekuce. Soud do 15 dnů pověří exekutora vedením exekuce, jestliže jsou splněny všechny zákonné předpoklady.

V. Po doručení pověření zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Následně posoudí, jakým způsobem exekuci provede a poté vydá exekuční příkaz, který má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 

VI. Exekutor může provést exekuci v rámci jednoho exekučního řízení více způsoby nebo i všemi zákonem stanovenými způsoby.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky může exekutor provést: 

a)    srážkami ze mzdy a jiných příjmů,b)    přikázáním pohledávky,c)    prodejem movitých věcí a nemovitostí,d)    postižením závodu,e)     správou nemovitosti,

 

f)    pozastavením řidičského oprávnění.

 

Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky může exekutor provést:

a)    vyklizením,b)    odebráním věci,c)    rozdělením společné věci,d)    provedením prací a výkonů. 

VII. Pro exekuční řízení podle exekučního řádu se přiměřeně používají ustanovení občanského soudního řádu, pokud exekuční řád nestanoví jinak. Exekuční řád je ve vztahu k občanskému soudnímu řádu předpisem speciálním.

VIII. Exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu; úkony exekutora v exekučním řízení se považují za úkony soudu.

Proti rozhodnutím exekutora se lze odvolat jen v případech, kdy to umožňuje buď exekuční řád nebo občanský soudní řád analogicky aplikovaný na exekuční řízení (jde např. o usnesení o určení ceny nemovitosti podle § 336a o.s.ř. nebo usnesení o příklepu podle § 336k odst. 2, § 338y odst. 2 o.s.ř.). O opravném prostředku proti  rozhodnutí exekutora rozhoduje soud druhé instance (krajský soud), který je funkčně nadřízený prvoinstančnímu exekučnímu soudu, který exekutora pověřil vedením exekuce.

IX. Exekutor vykonává exekuční činnost za úplatu.

Za exekuční činnost náleží exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor plátcem DPH, též daň z přidané hodnoty. Tyto položky představují náklady exekuce a hradí je exekutorovi povinný.

Výše odměny exekutora je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora (exekučním tarifem). Základem pro určení odměny exekutora je u exekuce na peněžité plnění výše exekutorem vymoženého plnění a u exekuce na nepeněžité plnění pevně stanovená částka.*

*Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:- 15% do 3 000 000 Kč základu- 10% z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu- 5% z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu- 1% z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu- částka převyšující 250 000 000 Kč se pro výpočet odměny exekutora do základu nezapočítává.

Odměna za provedení exekuce na peněžité plnění činí nejméně 2 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce vyklizením činí, za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul, 10 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci, je-li v exekučním titulu uvedena hodnota věci, činí za každou odebranou věc 15% z její hodnoty, nejméně však 2 000 Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2 000 Kč za každou odebranou věc.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se určuje jako odměna u exekuce na peněžité plnění a základem pro určení výše odměny je výtěžek z prodeje věci. Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

X. Náklady, které oprávněnému vzniknou v souvislosti s exekucí, je povinen uhradit oprávněnému povinný.

XI. Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce a vymáhá je, některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce může účastník řízení podat, do 8 dnů od doručení, námitky. Exekutor buď námitkám v plném rozsahu vyhoví anebo je postoupí k rozhodnutí exekučnímu soudu.

XII. Exekutor a oprávněný si ve smlouvě o provedení exekuce mohou sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce a hradí ji oprávněný.