Další činnost

I. V rámci další činnosti je exekutor oprávněn:

a)    poskytovat právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu (např. sepsat návrh na nařízení exekuce),

b)    sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje (např. splnění dluhu) a o stavu věci (např. nemovitosti, bytu, nebytového prostoru)

c)    přijímat peníze, listiny a movité věci do úschovy,

d)    provádět dražby movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka (tzv. dobrovolné dražby),

e)    provádět autorizovanou konverzi dokumentů,

f)    doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnosti soudního vykonavatele na základě pověření soudu,

g)    zjišťovat a spravovat majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění na základě pověření soudu nebo státního zástupce.

 

 

II. Exekutor vykonává další činnost za úplatu.

Výše odměny exekutora je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora (exekučním tarifem).

Odměna za sepsání exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje a o stavu věci činí 5.000,- Kč, včetně vydání jednoho stejnopisu exekutorského zápisu.

Základem pro určení odměny exekutora je u přijetí věci do úschovy hodnota převzaté věci *

Odměna za přijetí věci (peníze, listiny, movité věci) do úschovy činí:

- 1,2% z prvních 100 000 Kč, nejméně však 1 000 Kč

- 0,6% z přebývající částky do 500 000 Kč

- 0,4% z přebývající částky do 1 000 000 Kč

- 0,2% z přebývající částky do 10 000 000 Kč

- 0,1% z přebývající částky do 30 000 000 Kč

- částka nad 30 mil. Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.